Algemene Voorwaarden

  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Temeer BV

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op elke dienstverlening door Temeer BV (hierna ‘Temeer’) ten behoeve van haar opdrachtgever (hierna: 'de cliënt'). Naast Temeer kunnen ook personen die door Temeer direct of indirect bij de dienstverlening zijn betrokken zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 2. De rechtsverhouding tussen Temeer en de cliënt is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404 en 7:407 BW worden door Temeer uitgesloten. Uitsluitend Temeer geldt jegens de cliënt als opdrachtnemer. 
 3. Temeer mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar het oordeel van Temeer de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt.
  Een tekortschieten van een bij de uitvoering betrokken derde kan alleen aan Temeer worden toegerekend, indien de cliënt aantoont dat de keuze van Temeer van deze persoon niet zorgvuldig was.
  De cliënt verleent aan Temeer toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
 4. Temeer zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Temeer staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 5. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 6. Het honorarium van Temeer wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door Temeer gehanteerde uurtarieven, vermeerderd met een vergoeding voor (kantoor)kosten en kosten van derden. Temeer heeft het recht om voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties aan de cliënt te verstrekken. Declaraties dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten. De cliënt zal op verzoek van Temeer een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor de betaling stellen.
 7. De cliënt zal aan Temeer steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  De cliënt zal Temeer van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 8. Temeer is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Temeer is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Temeer is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Temeer gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
  De cliënt vrijwaart Temeer tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Temeer van de betreffende bepalingen.
 9. Als Temeer rechtens aansprakelijk is voor de gevolgen van een fout in de uitvoering van de aan Temeer verstrekte opdracht, heeft de cliënt recht op vergoeding van schade:
  a. indien en voor zover Temeer voor die schade dekking onder een verzekering geniet: tot maximaal het bedrag van de voor dat concrete schadegeval onder de verzekering uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Temeer;
  b. indien Temeer voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet: tot ten hoogste het totaalbedrag van de door Temeer aan de cliënt gezonden en door de cliënt voldane declaraties voor de werkzaamheden die Temeer heeft verricht in het kader van de opdracht waarin de fout is gemaakt, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid van Temeer direct of indirect voortvloeit.
  Het in dit artikel bepaalde geldt ook als de cliënt schadevergoeding vordert op grond van een van een ander verkregen recht.
  Temeer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade indien deze schade voortvloeit uit overmacht op basis van art. 6:75 BW.
  Temeer is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 10. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst van opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 11. De rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de cliënt en Temeer kennis te nemen, met dien verstande dat Temeer bevoegd blijft om de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
 12. De verhouding tussen de cliënt en Temeer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
 13. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.       
 

Naam:
E-mail:
Tel:
Vraag / opmerking: